چند مسئله

*1388نفر در یک ردیف کنارهم هر کدام روی صندلی نشسته اند.انها فقط این اجازه را دارند که هر دو نفری که فقط یک نفر بین انها قرار دارد جایشان را باهم عوض کنند.ایا این افراد می توانند طوری جابه جا شوند که ترتیب قرار گرفتن انها کنار هم بر عکس حالت اولیه شود؟؟!

عددهای طبیعی1تا2547رابه دنبال هم می نویسیم.عددحاصل چندرقمی است.؟؟؟

/ 1 نظر / 12 بازدید
شیما

می گم میشه توی آخر هفته بیای همه جواب رو بدی بی انصافی نکن دیگه